I licytacja nieruchomości - lokal mieszkalny - ODWOŁANA !!!!!!!!!!

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kołobrzegu Marlena Jurkiewicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: 20-04-2021r. o godz. 14:00 w Sądzie Rejonowym w Kołobrzegu, ul. Katedralna 13, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości - lokal mieszkalny 

położonej: 78-100 Kołobrzeg, ul. Kupiecka 8/9, dla której Sąd Rejonowy w Kołobrzegu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW KO1L/00049822/8  


Opis prawa: 

Budynek: 

Wiek: Około 40lat. 

Stan techniczny: dobry. 

Przeznaczenie: mieszkalny, wielorodzinny. 

Rodzaj konstrukcji i materiału budowlanego: ściany i stropy żelbetowe, prefabrykowane, dach płaski, kryty papą. 

Liczba kondygnacji: Dwanaście. 

Sposób użytkowania: mieszkalny, wielorodzinny. 

Lokal mieszkalny: 

Położenie: trzecia kondygnacja. 

Wykończenie: ściany w pokojach gładzie malowane, w łazience, wc i nad blatem w kuchni-glazura; podłogi w pokojach i przedpokoju panele, w kuchni, łazience i wc-terrakota;stolarka okienna PCV; stolarka drzwiowa drewniana, przesuwna i typowa.

Wyposażenie oraz zaopatrzenie w instalacje i urządzenia: instalacja wodociągowa, elektryczna, gazowa, sanitarna, centralnego ogrzewania i ciepłej wody z sieci miejskiej, instalacja RTV, domofon. 

Pow. użytkowa lokalu: 60,05m2. 

Układ funkcjonalny: Trzy pokoje, kuchnia, łazienka, wc, przedpokój. Według oświadczenia właściciela, ma ona w użytkowaniu komórkę w piwnicy, która nie jest ujawniona w KW KO1L/00049822/8. 

Stan techniczny elementów: Dobry. 

Standard wykończenia i wyposażenia: dobry, współczesny

Instalacje: elektryczna, telefoniczna, sanitarne, c.o. i c.w, rtv, DSO. 


Suma oszacowania wynosi 290.791,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi  218.093,25zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 29.079,10zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w Kancelarii Komorniczej (adres jw.) albo książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmia może być także uiszczona na konto  komornika: Bank Polska Kasa Opieki SA w Kołobrzegu 46 12406508 1111 0010 6626 9743.


UWAGA! Jeśli rachunek komornika nie zostanie uznany kwotą rękojmi w dniu poprzedzającym przetarg, osoba, która dokonała przelewu albo wpłaty rękojmi może nie zostać dopuszczona do przetargu.

UWAGA! Kwestię ew. opodatkowania sprzedaży podatkiem od czynności cywilnoprawnych należy wyjaśniać z właściwym urzędem skarbowym.Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Kołobrzegu 78-100 Kołobrzeg, ul. Katedralna 13 oraz w Kancelarii Komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Cena oszacowania 290.791,00zł
Cena wywołania 218.093,25zł
  • Elektroniczne postępowanie upominawcze
  • Ognivo
  • Platforma usług elektronicznych. Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  • Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców
  • EWID
KOMORNIK PRZY SĄDZIE REJONOWYM W KOŁOBRZEGU MARLENA JURKIEWICZ © 2019